MANAGING TRUSTEES

PSG RANGASWAMY NAIDU
(1924 – 1947)

PSG GANGA NAIDU
(1947 – 1949)

G R GOVINDARAJULU
(1949– 1972)

G R DAMODARAN
(1972 – 1978

G VARADARAJ
(1978 – 1990)

G R KARTHIKEYAN
(1990 – 2000)

V RAJAN
(2000 – 2005)

G  RANGASWAMY
(2005 – 2011)

L GOPALAKRISHNAN
(2011 – PRESENT)